Trợ giúpTrang ChínhNhómThành viênĐăng kýĐăng Nhập
DIỄN ĐÀN SỬ HỌC TRẺ - Điểm hẹn của những người đam mê Sử học từ khắp mọi miền Tổ quốc.
99 nhà chúng ta đâu rồi???
thi trắc nghiệm sử
Giáo viên dạy Sử hiến kế tận dụng 50 phút làm bài thi trắc nghiệm
Câu lạc bộ Sử Học Trẻ thông báo
[Khối C nên học #ngành gì và #trường nào?]
Vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng.
200 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử việt nam lớp 12
142 Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử thế giới lớp 12
CẦN LÀM NGAY
Vị tướng đầu tiên được lập bia tại Văn Miếu (Quốc Tử Giám)
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919-2000) - ÔN THI TSĐH & HSG...
bài làm mẫu 1 câu thi HSG quốc gia
TÀI LIỆU BDHSG MÔN LỊCH SỬ 12 - PHẦN LSTG (Từ năm 1945 đến 2000)
Tóm lược Lịch sử quan hệ Việt – Lào từ thế kỷ XIV đến nay
Chế độ ruộng đất Trung Quốc qua hai chế độ điển hình thời Tây Chu và thời Đường
Đề và đáp án kì thi chọn HSG trường THPT Lý Thái Tổ tỉnh Bắc Ninh năm 2014
Đề thi thử môn Lịch sử 2016
35 năm cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn trước 1930
Nguyễn Ái Quốc những hoạt động chủ yếu từ 1919-1930 và vai trò đối với CMVN
Sự tàn bạo của chủ nghĩa thực dân tạo nhà đày Buôn ma thuột
Vị trí ý nghĩa của chiến thắng Buôn ma thuột ngày 10/3/1975
Cuộc đấu tranh chống CNTD tại nhà đày Buôn Ma Thuột tỉnh Dak lak
Lịch sử quan hệ Việt Nam và ASEAN từ 1967 đến 2000
Nguyên nhân phát triển của các nước tư bản sau chiến tranh Tg2
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
baitap1123
Minh Nhựt
tranminhnhut
fudo85
fudo85
Vuhoangsonhn
potato
fudo85
vietnamnet102
vunamhoang
lliver1
y2k
y2k
y2k
y2k
y2k

Share | 

 

 kiểm tra hoc kì II ( năm häc 2008 - 2009 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Mon Jul 27, 2009 6:26 am

avatar

Thành viên thân thiện

fudo85

Thành viên thân thiện

Xem lý lịch thành viên
Họ & tên Họ & tên : Ngô Văn Dương
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên
Huy chương thành tích Huy chương thành tích :

Ngày tham gia Ngày tham gia : 15/07/2009
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 394
Đến từ Đến từ : Hà Nội
Điểm thành tích Điểm thành tích : 1101
Được cám ơn Được cám ơn : 244

Bài gửiTiêu đề: kiểm tra hoc kì II ( năm häc 2008 - 2009 )

 
Së gi¸o dôc & ®️µo t¹o h¶i phßng KiÓm tra häc k× Ii (nh 2008-2009)

Tr­­uêng t.h.p.t nguyÔn huÖ M«n LÞch sö : líp 11

…….o0o……. Thêi gian lµm bµi 45 phót

ThÝ sinh chän mét trong hai ®️Ò sau:§Ò I

C©️u 1 (2,5®️iÓm)

Nªu vai trß cña Liªn X« trong viÖc tiªu diÖt chñ nghÜa ph¸t xÝt trong ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai.

C©️u 2(3,5 ®️iÓm)

Hoµn c¶nh ký kÕt, néi dung c¬ b¶n cña HiÖp ­íc Nh©️m TuÊt gi÷a Ph¸p vµ triÒu ®️×nh HuÕ (5/6/1862). Em ®️¸nh gi¸ nh­ thÕ nµo vÒ HiÖp ­íc Nh©️m TuÊt, vÒ triÒu ®️×nh NguyÔn qua viÖc chÊp nhËn ký kÕt hiÖp ­íc?

C©️u3( 4,0 ®️iÓm)

Tãm l­îc c¸c giai ®️o¹n ph¸t triÓn cña cuéc khëi nghÜa Yªn ThÕ tõ n¨m 1884 ®️Õn n¨m 1913. ý nghÜa lÞch sö cña cuéc khëi nghÜa Yªn ThÕ.

§Ò IIC©️u 1 (2,5®️iÓm)

Tr×nh bÇy sù h×nh thµnh khèi §ång minh chèng ph¸t xÝt trong ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai.

C©️u 2(3,5®️iÓm)

T×nh h×nh n­íc ta sau n¨m 1867 cã g× ®️¸ng chó ý? H·y thuËt l¹i “vô §uy-puy” vµ nªu kÕt côc cña nã.

C©️u3( 4,0 ®️iÓm)

Tãm l­îc c¸c giai ®️o¹n ph¸t triÓn cña khëi nghÜa H­¬ng Khª. T¹i sao khëi nghÜa H­¬ng Khª ®️­îc coi lµ cuéc khëi nghÜa tiªu biÓu nhÊt trong phong trµo CÇn V­¬ng?§Ò gåm 01 trang……………….HÕT……………………

ThÝ sinh kh«ng ®️­îc sö dông tµi liÖu.Gi¸m thÞ kh«ng gi¶i thÝch g× thªmTr­uêng t.h.p.t nguyÔn huÖ
§¸p ¸n m«n lÞch sö khèi 11


KSCL häc k× Ii (NH 2008-2009).

§Ò I

C©️u 1(2,5 ®️iÓm): Vai trß cña Liªn X« trong viÖc tiªu diÖt chñ nghÜa Ph¸t XÝt.

-Liªn X« lµ trô cét, gi÷ vai trß quyÕt ®️Þnh trong viÖc tiªu diÖt chñ nghÜa ph¸t xÝt:

+ TËp hîp ®️­îc c¸c lùc l­îng yªu chuéng hoµ b×nh ®️Êu tranh chèng Ph¸t xÝt.

+ §Ëp tan cuéc chiÕn tranh x©️m l­îc cña Ph¸t XÝt §øc, gi¶i phãng l·nh thæ cña m×nh, gióp ®️ì c¸c n­íc §«ng ¢u gi¶i phãng ®️Êt n­íc khái ¸ch Ph¸t XÝt, tiÕn c«ng ®️Õn tËn sµo huyÖt cña Ph¸t xÝt §øc tiªu diÖt chóng.

+ Tiªu diÖt ph¸t xÝt NhËt, buéc NhËt ph¶i ®️Çu hµng kh«ng ®️iÒu kiÖn.

+ Tæ chøc c¸c héi nghÞ quèc tÕ; Ianta, Pèt-x®️am bµn viÖc kÕt thóc chiÕn tranh.

C©️u 2( 3,5 ®️iÓm)

*HiÖp ­íc Nh©️m TuÊt gi÷a Ph¸p vµ triªu ®️×nh nhµ NguyÔn kÝ kÕt trong hoµn c¶nh:

- KÕ ho¹ch “®️¸nh nhanh th¾ng nhanh” cña chóng bÞ thÊt b¹i, Ph¸p ph¶i bá §µ N½ng kÐo qu©️n vµo Gia §Þnh.

- T¹i Gia §Þnh, ngay tõ ®️Çu Ph¸p gÆp ph¶i sù kh¸ng cù quyÕt liÖt cña qu©️n vµ d©️n ta. , ®️Èy qu©️n Ph¸p vµo thÕ bÊt lîi.

- Th¸ng 2/1861 phßng tuyÕn ChÝ Hoµ bÞ vì, ®️¹i ®️ån thÊt thñ, qu©️n triÒu ®️×nh tan vì, mÆc dï lóc nµy phong trµo chèng Ph¸p cña nh©️n d©️n d©️ng cao nh­ vò b·o, Ph¸p gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng triÒu ®️×nh NguyÔn kh«ng thùc hiÖn vai trß cña lùc l­îng l·nh ®️¹o, kh«ng biÕt ph¸t huy søc m¹nh cña nh©️n d©️n ®️Ó chèng Ph¸p, ng­îc l¹i triÒu ®️×nh NguyÔn hoang mang, dao ®️éng, v× quyÒn lîi Ých kØ cña dßng hä ®️· kÝ hiÖp ­íc 1862.

*Néi dung: sgk

* §¸nh gi¸:

©️y lµ mét hiÖp ­íc mµ theo ®️ã ViÖt Nam ph¶i chÞu nhiÒu thiÖt thßi, vi ph¹m chñ quyÒn l·nh thæ cña ViÖt Nam.

- HIÖp ­íc chøng tá th¸i ®️é nhu nh­îc cña triÒu ®️×nh, b­íc ®️Çu nhµ NguyÔn ®️· ®️Çu hµng thùc d©️n Ph¸p.

B.Tù chän(4,0 ®️iÓm):

C©️u3(4,0 ®️iÓm).

*Tãm l­îc c¸c giai ®️o¹n ph¸t triÓn cña khëi nghÜa Yªn ThÕ:

-1884-1892: Hµng chôc to¸n qu©️n ho¹t ®️éng riªng lÎ. Thñ lÜnh uy tÝn nhÊt lµ §Ò N¾m – NghÜa qu©️n x©️y dùng 7 hÖ thèng phßng thñ ë B¾c Yªn ThÕ. Th¸ng 4/1892Ph¸p tÊn c«ng, §Õ N¾m bÞ s¸t h¹i.

- 1893 – 1897: Do §Ò Th¸m l·nh ®️¹o, gi¶ng hoµ víi Ph¸p 2 lÇn nh­ng bªn trong vÉn ngÊm ngÇm chuÈn bÞ lùc l­îng, lµm chñ 4 tæng B¾c Giang.

- 1898 – 1908: Trong 10 n¨m hoµ ho·n, c¨n cø Yªn ThÕ trë thµnh n¬i héi tô cña nh÷ng nh©️n sü yªu n­íc.

- 1909 – 1913: NghÜa qu©️n gÆp khã kh¨n. Mét sè ph¶i ra hµng. §Õn th¸ng 2/1913 §Ò Th¸m bÞ s¸t h¹i, phong trµo tan r·.

* ý nghÜa lÞch sö cña cuéc khëi nghÜa Yªn ThÕ:

- Kh¼ng ®️Þnh truyÒn thèng yªu n­íc, tinh thÇn ®️Êu tranh kiªn c­êng bÊt khuÊt, m­u trÝ dòng c¶m cña nh©️n d©️n ta.

- Chøng minh søc m¹nh to lín cña giai cÊp n«ng d©️n trong sù nghiÖp gi¶i phãng d©️n téc§Ò IIC©️u 1(2,5 ®️iÓm): Sù h×nh thµnh khèi §ång minh chèng ph¸t xÝt:

-Hµnh ®️éng x©️m l­îc cña phe ph¸t xÝt ®️· thóc ®️Èy c¸c quèc gia trªn thÕ giíi cïng phèi hîp víi nhau trong mét liªn minh chèng ph¸t xÝt.

- Liªn X« tham chiÕn ®️· lµm thay ®️æi c¨n b¶n côc diÖn chÝnh trÞ vµ qu©️n sù cña cuéc chiÕn.

- C¸c chÝnh phñ Anh, MÜ ®️· dÇn ph¶i thay ®️æi th¸i ®️é b¾t tay víi Liªn X« trong cuéc chiÕn chèng chñ nghÜa ph¸t xÝt, khèi §ång minh chèng ph¸t xÝt ®️­îc h×nh thµnh.

- Ngµy 1/1/1942, t¹i Oaisinht¬n, 26 quèc gia (§øng ®️Çu lµ c­êng quèc Liªn X«, MÜ,Anh) ®️· ra mét b¶n tuyªn ng«n cam kÕt cïng nhau tiÕn hµnh cuéc chiÕn ®️Êu chèng ph¸t xÝt víi toµn bé lùc l­îng cña m×nh.

C©️u 2( 3,5 ®️iÓm):

*T×nh h×nh ViÖt Nam sau n¨m 1867.

-Sau khi Ph¸p chiÕm ®️ãng 6 tØnh Nam k× (1867) t×nh h×nh n­íc ta cµng khñng ho¶ng nghiªm träng.

+ VÒ chÝnh trÞ

+ Kinh tÕ

+ X· héi:

- Nhµ NguyÔn cù tuyÖt nh÷ng chñ tr­¬ng c¶i c¸ch cña c¸c nh©️n sü, trÝ thøc yªu n­íc.

C©️u3(4,0 ®️iÓm).

*Tãm l­îc c¸c giai ®️o¹n ph¸t triÓn cña khëi nghÜa H­¬ng Khª.

- Tõ 1885-1888: Thêi kú chuÈn bÞ:

- Tõ 1888-1896: ChiÕn ®️Êu quyÕt liÖt:

* H­¬ng Khª lµ cuéc khëi nghÜa lín nhÊt trong phong trµo cÇn V­¬ng;

- Thêi gian kÐo dµi nhÊt (1885-1896)

+ §Þa bµn ho¹t ®️éng: Réng kh¾p bèn tØnh Thanh Ho¸, NghÖ An, Hµ TÜnh, Qu¶ng B×nh.

+ Tæ chøc chÆt chÏ h¬n c¸c cuéc khëi nghÜa kh¸c.

........................................................................................HÕT...................................................................................
Chữ ký của fudo85

Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (1 vote)

 

kiểm tra hoc kì II ( năm häc 2008 - 2009 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: TRI THỨC PHỔ THÔNG :: Lịch sử :: Tổng hợp các đề thi Lịch Sử-
________________________________________________________________________
Copyright ©2007 - 2009, Forumotion
Suhoctre ©2007- 2009 Phát triển bởi thành viên Diễn đàn
BQT Diễn đàn: Châu Tiến Lộc - Nguyễn Thị Trang - Phạm Ngọc Thạch

Sáng lập viên : Châu Tiến Lộc, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thái Bình
Email : suhoctre@gmail.com - Forum : http://suhoctre.no1.vn
Xem trang web này tốt nhất với độ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn) với Firefox 3.0


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com