Trợ giúpTrang ChínhNhómThành viênĐăng kýĐăng Nhập
DIỄN ĐÀN SỬ HỌC TRẺ - Điểm hẹn của những người đam mê Sử học từ khắp mọi miền Tổ quốc.
99 nhà chúng ta đâu rồi???
thi trắc nghiệm sử
Giáo viên dạy Sử hiến kế tận dụng 50 phút làm bài thi trắc nghiệm
Câu lạc bộ Sử Học Trẻ thông báo
[Khối C nên học #ngành gì và #trường nào?]
Vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng.
200 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử việt nam lớp 12
142 Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử thế giới lớp 12
CẦN LÀM NGAY
Vị tướng đầu tiên được lập bia tại Văn Miếu (Quốc Tử Giám)
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919-2000) - ÔN THI TSĐH & HSG...
bài làm mẫu 1 câu thi HSG quốc gia
TÀI LIỆU BDHSG MÔN LỊCH SỬ 12 - PHẦN LSTG (Từ năm 1945 đến 2000)
Tóm lược Lịch sử quan hệ Việt – Lào từ thế kỷ XIV đến nay
Chế độ ruộng đất Trung Quốc qua hai chế độ điển hình thời Tây Chu và thời Đường
Đề và đáp án kì thi chọn HSG trường THPT Lý Thái Tổ tỉnh Bắc Ninh năm 2014
Đề thi thử môn Lịch sử 2016
35 năm cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn trước 1930
Nguyễn Ái Quốc những hoạt động chủ yếu từ 1919-1930 và vai trò đối với CMVN
Sự tàn bạo của chủ nghĩa thực dân tạo nhà đày Buôn ma thuột
Vị trí ý nghĩa của chiến thắng Buôn ma thuột ngày 10/3/1975
Cuộc đấu tranh chống CNTD tại nhà đày Buôn Ma Thuột tỉnh Dak lak
Lịch sử quan hệ Việt Nam và ASEAN từ 1967 đến 2000
Nguyên nhân phát triển của các nước tư bản sau chiến tranh Tg2
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
baitap1123
Minh Nhựt
tranminhnhut
fudo85
fudo85
Vuhoangsonhn
potato
fudo85
vietnamnet102
vunamhoang
lliver1
y2k
y2k
y2k
y2k
y2k

Share | 
 

 Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

Go down 
Tác giảThông điệp
fudo85
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
avatar

Họ & tên Họ & tên : Ngô Văn Dương
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên
Huy chương thành tích Huy chương thành tích :

Ngày tham gia Ngày tham gia : 15/07/2009
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 394
Đến từ Đến từ : Hà Nội
Điểm thành tích Điểm thành tích : 1101
Được cám ơn Được cám ơn : 244

27072009
Bài gửiCâu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

C©️u 1: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. Viªn sÜ quan Ph¸p chØ huy cuéc tÊn c«ng Hµ Néi lÇn thø hai (25/4/1882) lµ:

A. G¸c-ni-ª. B. B«-na. C. Gi¬-nuy-i. D. Ri-vi-e.

2. Nguyªn nh©️n s©️u xa khiÕn qu©️n Ph¸p quyÕt ®️Þnh tÊn c«ng vµo ThuËn An mµ kh«ng rót qu©️n khái Hµ Néi (nh­ n¨m 1874) lµ:

A. §Ó gi÷ thÓ diÖn. B. §Ó thùc hiÖn m­u ®️å cña chÝnh phñ Ph¸p trong giai ®️o¹n ®️Õ quèc chñ nghÜa.

C. §Ó tr¶ thï cho Ri-vi-e. D. §Ó lÊy lßng bé chØ huy qu©️n Ph¸p.

3. HiÖp ­íc H¸c-m¨ng ®️· g©️y ¶nh h­ëng ®️Õn phong trµo kh¸ng chiÕn cña nh©️n d©️n ta lµ:

A. Ngay lËp tøc, triÒu ®️×nh ra lÖnh chÊm døt c¸c ho¹t ®️éng chèng Ph¸p ë B¾c Kú vµ Trung Kú.

B. Phong trµo chèng Ph¸p tiÕp tôc diÔn ra ë B¾c Kú víi quy m« ngµy cµng réng lín.

C. Qu©️n ®️éi triÒu ®️×nh hoµn toµn tª liÖt, kh«ng cã mét ho¹t ®️éng kh¸ng Ph¸p nµo.

D. c¶ A – B – C.

4. Khi thùc d©️n Ph¸p ®️¸nh B¾c Kú lÇn thø hai, triÒu ®️×nh nhµ NguyÔn ®️· cÇu viÖn nhµ Thanh, ®️iÒu ®️ã chøng tá:

A. §ã lµ hµnh ®️éng cÇn thiÕt ®️Ó t¨ng c­êng lùc l­îng chèng Ph¸p.

B. Nhµ NguyÔn ®️· quyÕt t©️m b¶o vÖ B¾c Kú.

C. Nhµ NguyÔn ®️· nhËn thÊy sù cÇn thiÕt ph¶i phèi hîp chiÕn ®️Êu víi nhµ Thanh ®️Ó cïng chèng kÎ thï chung.

D. Nhµ NguyÔn cã t­ t­ëng dùa dÉm, thô ®️éng, kh«ng tin t­ëng vµo chÝnh m×nh vµ søc m¹nh cña quÇn chóng nh©️n d©️n.

5. Chñ tr­¬ng cña triÒu ®️×nh HuÕ khi thùc d©️n Ph¸p ®️¸nh ra B¾c Kú lÇn thø hai lµ:

A. Kiªn quyÕt tæ chøc qu©️n ®️éi chèng Ph¸p.

B. NgÊm ngÇm ñng hé phong trµo nh©️n d©️n B¾c Kú chèng Ph¸p.

C. Kiªn tr× con ®️­êng hoµ ho·n, th­¬ng thuyÕt.

D. Ph¸t ®️éng phong trµo nh©️n d©️n c¶ n­íc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p.

6. Th¸i ®️é cña qu©️n d©️n B¾c Kú khi thùc d©️n Ph¸p ®️¸nh chiÕm lÇn thø nhÊt, lÇn thø hai lµ:

A. Tu©️n lÖnh vua ®️×nh chØ mäi ho¹t ®️éng qu©️n sù ®️Ó triÒu ®️×nh th­¬ng thuyÕt.

B. Tù tæ chøc chèng Ph¸p, g©️y cho Ph¸p nhiÒu tæn thÊt.

C. Ngay tõ ®️Çu ®️· cã th¸i ®️é an phËn, cam chÞu vµ cÇu hoµ.

D. TÝch cùc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p tiÕn qu©️n ra B¾c Kú lÇn thø nhÊt sau ®️ã do bÊt m·n víi triÒu ®️×nh nªn phong trµo tù tan r·.

7. Ng­êi chØ huy ®️éi qu©️n ®️¸nh th¾ng Ph¸p c¶ hai lÇn ë CÇu giÊy lµ:

A. Hoµng DiÖu. B. NguyÔn Tri Ph­¬ng. C. Hoµng T¸ Viªm. D. L­u VÜnh Phóc.

8. Viªn t­íng ®️· ba lÇn chèng lÖnh triÒu ®️×nh, quyÕt t©️m cïng nh©️n d©️n B¾c Kú chèng Ph¸p lµ:

A. Tr­¬ng Quan §¸n. B. Hoµng T¸ Viªm. C. T«n ThÊt ThuyÕt. D. L­u VÜnh Phóc.

9. Ng­êi ®️· trùc tiÕp chØ huy cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p ë §µ N½ng n¨m 1858 vµ ë thµnh Hµ Néi n¨m 1873 lµ:

A. NguyÔn L©️m. B. Hoµng DiÖu. C. NguyÔn Tri Ph­¬ng. D. Ph¹m V¨n NghÞ.

10. Trong thêi gian rÊt ng¾n (tõ 1883 – 1884) Ph¸p vµ triÒu ®️×nh HuÕ l¹i ký hai b¶n HiÖp ­íc cã néi dung t­¬ng tù nhau, t¹i v×:

A. Do vÊp ph¶i sù ph¶n øng quyÕt liÖt cña quÇn chóng nh©️n d©️n vÒ b¶n HiÖp ­íc H¸c-m¨ng (1873), nªn b¶n HiÖp ­íc Pa-t¬-nèt (1884) ®️­îc ký nh»m ®️¸nh lõa vµ xoa dÞu ph¶n øng cu¶ c¸c quan l¹i vµ nh©️n d©️n.

B. Do t×nh h×nh chiÕn sù ngµy cµng ¸c liÖt, Ph¸p bÞ thÊt thÕ.

C. Thùc d©️n Ph¸p mong muèn chÊm døt chiÕn sù ®️Ó rót qu©️n vÒ n­íc.

D. T×nh h×nh thÕ giíi vµo nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû XIX cã nhiÒu thay ®️æi, buéc thùc d©️n Ph¸p ph¶i mÒm máng h¬n.

C©️u 2: ®️iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng ®️Ó hoµn thµnh c¸c c©️u sau:

1. Thùc d©️n Ph¸p chiÕm 3 tØnh miÒn T©️y Nam Kú trong vßng …… ngµy.

2. Trong khi qu©️n d©️n B¾c Kú h¨ng h¸i ……………………………. th× triÒu ®️×nh HuÕ mét mùc chñ tr­¬ng con ®️­êng …………………………… nªn ®️· t×m c¸ch …………………. cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©️n d©️n.

3. Th¸i ®️é yÕu hÌn cña nhµ NguyÔn khi thùc d©️n Ph¸p ®️¸nh ra B¾c Kú ®️· lµm cho nh©️n d©️n B¾c Kú bÊt b×nh. Tõ ®️Êy phong trµo kh¸ng chiÕn ë B¾c Kú diÔn ra s«i næi. Môc tiªu cña phong trµo kh«ng chØ lµ ………………….. mµ cßn …………………………………………

4. HiÖp ­íc H¸c-m¨ng 1873, vÒ c¬ b¶n tõ lóc Êy ViÖt Nam ®️· mÊt ………………………… trªn ph¹m vi c¶ n­íc, TriÒu ®️×nh HuÕ ®️· chÝnh thøc thõa nhËn sù ……………………. cña n­íc Ph¸p.

5. Tõ sau khi ký HiÖp ­íc 1874, triÒu ®️×nh phong kiÕn nhµ NguyÔn ®️· vÊp ph¶i sù ph¶n øng m¹nh mÏ cña nh©️n d©️n c¶ n­íc, nhiÒu cuéc khëi nghÜa næ ra, võa nh»m chèng …………… võa ph¶n ®️èi mét bé phËn quan l¹i …………… ®️Çu hµng.

6. Tªn sÜ quan Ph¸p bÞ qu©️n d©️n B¾c Kú tiªu diÖt t¹i trËn CÇu giÊy lÇn thø hai lµ ……………………….

C©️u 3: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. §¹i diÖn ph¸i chñ chiÕn trong triÒu ®️×nh HuÕ lµ:

A. T«n ThÊt ThiÖp. B. Tr­¬ng Quang Ngäc. C. T«n ThÊt ThuyÕt. D. Phan Thanh Gi¶n.

2. Cuéc ph¶n c«ng kinh thµnh HuÕ thÊt b¹i, T«n ThÊt ThuyÕt ®️·:

A. ®️­a vua Hµm Nghi vµ Tam cung rêi khái Hoµng thµnh ®️Õn S¬n Phßng – T©️n Së (Qu¶ng TrÞ).

B. m­în lêi Hµm Nghi h¹ chiÕu CÇn V­¬ng.

C. chiªu mé nghÜa qu©️n, x©️y dùng c¨n cø t¹i Qu¶ng B×nh, Hµ TÜnh tiÕp tôc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p.

D. c¶ A – B – C.

3. Cuéc næi dËy ë HuÕ n¨m 1885 lµ biÓu hiÖn:

A. Sù xung ®️ét vÒ quyÒn lîi gi÷a c¸c phe trong triÒu ®️×nh.

B. Tõ khi vua Tù §øc mÊt, kh«ng cã ai kÕ vÞ vµ ®️iÒu hµnh ®️Êt n­íc.

C. Sù trçi dËy cña tinh thÇn yªu n­íc cña bé phËn quan l¹i chñ chiÕn ë triÒu ®️×nh vµ c¸c ®️Þa ph­¬ng.

D. ý thøc hÖ phong kiÕn kh«ng cßn lµ chç dùa tin cËy cho quan l¹i vµ ®️«ng ®️¶o quÇn chóng nh©️n d©️n.

4. Ho¹t ®️éng binh vËn ®️· ®️­îc vËn dông cã hiÖu qu¶ trong cuéc khëi nghÜa:

A. Khëi nghÜa Ba §×nh. B. Khëi nghÜa B·i SËy. C. Khëi nghÜa H­¬ng Khª. D. Khëi nghÜa Hïng LÜnh.

5. ChiÕn thuËt ®️Æc tr­ng ®️­îc nghÜa qu©️n ¸p dông ë khëi nghÜa B·i SËy lµ:

A. §¸nh du kÝch. B. §¸nh vËn ®️éng. C. §¸nh trËn ®️Þa. D. §¸nh gi¸p l¸ cµ.

6. §Ó h¹ chiÕn luü Ba §×nh, thùc d©️n Ph¸p ®️· ¸p dông thµnh c«ng chiÕn thuËt:

A. V©️y lÊn. B. §¸nh ®️iÓm diÖt viÖn. C. ®️¸nh du kÝch. D. TiÕn c«ng å ¹t.

7. §éi qu©️n lÝnh ngôy ®️­îc Ph¸p sö dông ®️µn ¸p khëi nghÜa B·i SËy do:

A. NguyÔn Th©️n chØ huy. B. Hoµng Cao Kh¶i chØ huy.

C. Ng« §×nh Kh¶ chØ huy. D. Tr­¬ng Quang Ngäc chØ huy.

8. TÝnh chÊt cña phong trµo CÇn V­u¬ng lµ:

A. ChiÕn tranh phong kiÕn. B. C¸ch m¹ng t­ s¶n.

C. C¸ch m¹ng d©️n chñ nh©️n d©️n. D. Phong trµo yªu n­íc chèng Ph¸p.

9. Néi dung kh«ng ®️óng víi ®️Æc ®️iÓm cña phong trµo n«ng d©️n Yªn ThÕ lµ:

A. Phong trµo mang tÝnh chÊt tù vÖ cña nh©️n d©️n chèng chÝnh s¸ch c­ìng bøc b×nh ®️Þnh cña Ph¸p.

B. Phong trµo diÔn ra trong mét thêi gian dµi, g©️y cho Ph¸p nhiÒu tæn thÊt.

C. Phong trµo chèng Ph¸p duy nhÊt sö dông nghÖ thuËt “Võa ®️¸nh võa ®️µm”.

D. Phong trµo chèng Ph¸p duy nhÊt giµnh th¾ng lîi.

10. C¨n cø phô cña Ba §×nh lµ:

A. Phi Lai. B. M· Cao. C. Qu¶ng Ho¸. D. Th­îng Thä

11. NghÜa qu©️n chän B·i SËy ®️Ó x©️y dùng c¨n cø v×:

A. ®️Þa thÕ rõng nói hiÓm trë, thuËn lîi cho c¸ch ®️¸nh du kÝch.

B. vïng ®️Çm, hå, lau sËy ïm tïm, dÔ che dÊu lùc l­îng vµ mai phôc ®️¸nh ®️Þch.

C. vïng ®️Çm lÇy, nghÜa qu©️n cã thÓ x©️y dùng c¨n cø phßng thñ.

D. vïng trung du dÔ ®️¸nh vµ rót lui.

12. L·nh tô phong trµo Yªn ThÕ lµ:

A. NguyÔn ThiÖn ThuËt. B. Phan §×nh Phïng .C. Hoµng Hoa Th¸m. D. Cao Th¾ng.

13. Phong trµo Yªn ThÕ do:

A. N«ng d©️n tù ®️éng kh¸ng chiÕn. B. Phong trµo CÇn Vu­¬ng khëi x­íng.

C. TriÒu ®️×nh tæ chøc. D. C¸c cuéc khëi nghÜa CÇn V­u¬ng.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên

 Similar topics

-
» Xử lý khi tàu bị nghiêng?
» [Fanart] Bigbang với trào lưu nghiêng đầu
» Động lực học tàu thủy
» Cho em hỏi về kinh nghiệm nhận dầu deisel tại bồn
» Cách viết CV dành cho sinh viên hàng hải mới tốt nghiệp
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11 :: Comments

No Comment.
 

Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Tài liệu do thành viên CLB Sử học Trẻ soạn !-
Chuyển đến 
________________________________________________________________________
Copyright ©2007 - 2009, Forumotion
Suhoctre ©2007- 2009 Phát triển bởi thành viên Diễn đàn
BQT Diễn đàn: Châu Tiến Lộc - Nguyễn Thị Trang - Phạm Ngọc Thạch

Sáng lập viên : Châu Tiến Lộc, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thái Bình
Email : suhoctre@gmail.com - Forum : http://suhoctre.no1.vn
Xem trang web này tốt nhất với độ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn) với Firefox 3.0


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs