Trợ giúpTrang ChínhNhómThành viênĐăng kýĐăng Nhập
DIỄN ĐÀN SỬ HỌC TRẺ - Điểm hẹn của những người đam mê Sử học từ khắp mọi miền Tổ quốc.
99 nhà chúng ta đâu rồi???
thi trắc nghiệm sử
Giáo viên dạy Sử hiến kế tận dụng 50 phút làm bài thi trắc nghiệm
Câu lạc bộ Sử Học Trẻ thông báo
[Khối C nên học #ngành gì và #trường nào?]
Vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng.
200 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử việt nam lớp 12
142 Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử thế giới lớp 12
CẦN LÀM NGAY
Vị tướng đầu tiên được lập bia tại Văn Miếu (Quốc Tử Giám)
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919-2000) - ÔN THI TSĐH & HSG...
bài làm mẫu 1 câu thi HSG quốc gia
TÀI LIỆU BDHSG MÔN LỊCH SỬ 12 - PHẦN LSTG (Từ năm 1945 đến 2000)
Tóm lược Lịch sử quan hệ Việt – Lào từ thế kỷ XIV đến nay
Chế độ ruộng đất Trung Quốc qua hai chế độ điển hình thời Tây Chu và thời Đường
Đề và đáp án kì thi chọn HSG trường THPT Lý Thái Tổ tỉnh Bắc Ninh năm 2014
Đề thi thử môn Lịch sử 2016
35 năm cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn trước 1930
Nguyễn Ái Quốc những hoạt động chủ yếu từ 1919-1930 và vai trò đối với CMVN
Sự tàn bạo của chủ nghĩa thực dân tạo nhà đày Buôn ma thuột
Vị trí ý nghĩa của chiến thắng Buôn ma thuột ngày 10/3/1975
Cuộc đấu tranh chống CNTD tại nhà đày Buôn Ma Thuột tỉnh Dak lak
Lịch sử quan hệ Việt Nam và ASEAN từ 1967 đến 2000
Nguyên nhân phát triển của các nước tư bản sau chiến tranh Tg2
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
Khánh Trang
baitap1123
Minh Nhựt
tranminhnhut
fudo85
fudo85
Vuhoangsonhn
potato
fudo85
vietnamnet102
vunamhoang
lliver1
y2k
y2k
y2k
y2k
y2k

Share | 
 

 Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

Go down 
Tác giảThông điệp
fudo85
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
avatar

Họ & tên Họ & tên : Ngô Văn Dương
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên
Huy chương thành tích Huy chương thành tích :

Ngày tham gia Ngày tham gia : 15/07/2009
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 394
Đến từ Đến từ : Hà Nội
Điểm thành tích Điểm thành tích : 1101
Được cám ơn Được cám ơn : 244

27072009
Bài gửiCâu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

C©️u 1: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. Cuéc vËn ®️éng ®️­a thanh niªn ViÖt Nam sang NhËt häc ®️­îc gäi lµ:

A. Phong trµo §«ng Du. B. Phong trµo Duy T©️n.

C. Phong trµo §«ng kinh nghÜa thôc. D. Phong trµo NghÜa Héi.

2. ViÖc thµnh lËp tæ chøc ViÖt Nam Quang Phôc Héi ®️· thÓ hiÖn sù chuyÓn biÕn trong t­ t­ëng cña Phan Béi Ch©️u ë chç:

A. Tõ t­ t­ëng phong kiÕn sang t­ t­ëng d©️n chñ t­ s¶n.

B. Tõ t­ t­ëng ®️Êu tranh vµ thiÕt lËp chÕ ®️é Qu©️n chñ lËp hiÕn sang mong muèn thiÕt lËp chÕ ®️é Céng hoµ.

C. Tõ t­ t­ëng d©️n chñ t­ s¶n sang t­ t­ëng v« s¶n.

D. Tõ t­ t­ëng phong kiÕn sang t­ t­ëng v« s¶n.

3. H¹n chÕ trong ®️­êng lèi ho¹t ®️éng cña ViÖt Nam Quang Phôc héi lµ:

A. Chñ tr­¬ng vò trang cho nh©️n d©️n chèng Ph¸p.

B. Thùc hiÖn b¹o ®️éng c¸ch m¹ng th«ng qua c¸c ho¹t ®️éng ¸m s¸t c¸ nh©️n.

C. Dùa vµo qu©️n ®️éi n­íc ngoµi ®️Ó vò trang chèng Ph¸p.

D. LÊy lùc l­îng binh lÝnh ViÖt Nam yªu n­íc trong qu©️n ®️éi Ph¸p lµm lùc l­îng chÝnh cña c¸ch m¹ng.

4. Quan ®️iÓm cña Phan Béi Ch©️u vÒ kÎ thï chñ yÕu mµ c¸ch m¹ng ViÖt Nam cÇn ®️¸nh ®️æ lµ:

A. Thùc d©️n Ph¸p. B. Phong kiÕn tay sai.

C. §i¹ chñ phong kiÕn. D. C¶ Ph¸p lÉn phong kiÕn.

C©️u 2: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. Cô Phan Ch©️u Trinh sinh t¹i tØnh:

A.NghÖ An. B. Qu¶ng B×nh. C. Qu¶ng Ng·i. D. Qu¶ng Nam.

2. §­êng nèi cøu n­íc cña cô Phan Ch©️u Trinh lµ:

A. Chèng Ph¸p, chèng phong kiÕn.

B. C¶i c¸ch n©️ng cao d©️n chñ, d©️n quyÒn dùa vµo Ph¸p ®️¸nh ®️æ phong kiÕn.

C. Dùa vµo Ph¸p chèng phong kiÕn x©️y dùng n­íc ViÖt Nam céng hoµ.

D. Dïng b¹o lùc ®️Ó giµnh ®️éc lËp.

3. Phong trµo chèng thuÕ n¨m 1908 ë Trung Kú chÞu ¶nh h­ëng cña:

A. Ho¹t ®️éng d¹y häc cña §«ng Du nghÜa thôc. B. Phong trµo Duy T©️n.

C. Phong trµo §«ng Du. D. Héi Duy T©️n.

4. Ng­êi s¸ng lËp ra tr­êng §«ng Kinh nghÜa thôc lµ:

A. Phan Béi Ch©️u. B. Phan Ch©️u Trinh. C. Huúnh Thóc Khang. D. L­¬ng VÜnh Can.

5. Quan ®️iÓm cña Phan Ch©️u Trinh vÒ ®️èi t­îng c¸ch m¹ng cÇn ®️¸nh ®️æ lµ:

A. Ng«i vua vµ bäm phong kiÕn hñ b¹i. B. Thùc d©️n Ph¸p.

C. C¶ Ph¸p lÉn phong kiÕn. D. TÇng líp tiÓu t­ s¶n.

6. §ãng gãp cña §«ng Kinh trong phong trµo c¸ch m¹ng ViÖt nam ®️Çu thÕ kû XX lµ:

A. Cæ ®️éng cho tinh thÇn Nho gi¸o, x©️y dùng chÕ ®️é qu©️n chñ hïng m¹nh.

B. GÝp phÇn quan träng trong cuéc vËn ®️éng v¨n ho¸ thÕ kû XX.

C. ®️· cã ®️ãng gãp nhÊt ®️Þnh trong cuéc vËn ®️éng gi¶ phãng d©️n téc theo khuynh h­íng v« s¶n.

D. C¶ A – B – C.

7. T­ t­ëng c¸ch m¹ng yªu n­íc cña Phan Ch©️u Trinh cã thÓ nªu tãm t¾t lµ:

A. Lhai d©️n trÝ, ch©️u d©️n trÝ, hËu d©️n trÝ. B. D©️n téc ®️éc lËp, d©️m téc tù do, d©️n sinh hµnh phóc.

C. §éc lËp d©️n téc, ng­êi cµy cã ruéng. D. §¸nh Ph¸p, phôc ViÖt.

8. §iÓm thèng nhÊt trong t­ t­ëng cña Phan Béi Ch©️u vµ Phan Ch©️u Trinh lµ:

A. Chèng Ph¸p ®️Ó m­u cÇu ®️éc lËp d©️n téc. B. Chèng phong kiÕn ®️Ó m­u cÇu ®️éc lËp d©️n téc.

C. Yªu n­íc, th­¬ng nßi. D. Chñ tr­¬ng Duy t©️n ®️Ó chèng Ph¸p.

9. Sù kiÖn ph¶n ¸nh sù næi dËy ®️Çu iªn cña binh lÝnh ViÖt Nam trong qu©️n ®️éi Ph¸p lµ:

A. Vô ®️Çu ®️éc bionh lÝnh Ph¸p ë Hµ Néi th¸ng 6/1908.

B. Vô ¸m s¸t tuÇn phñ Th¸i B×nh L­¬ng Duy H¸n th¸ng 2/1913.

C. Vô tÊn c«ng kh¸ch s¹n Hµ Néi th¸ng 4/1913.

D. Khëi nghÜa Th¸i Phiªn th¸ng 5/1916.

10. N¨m 1912, t¹i Qu¶ng Ch©️u (Trung Quèc) Phan Béi Ch©️u thµnh lËp tæ chøc:

A. §«ng Kinh nghÜa thôc héi. B. ViÖt Nam phuc quèc héi.

C. ViÖt nam Quang phôc héi. D. ViÖt Nam §ång minh héi.

11. Giai cÊp t­ s¶n ViÖt Nam xuÊt th©️n tõ:

A. §Þa chñ phong kiÕn. B. Chñ x­ëng, sÜ phu lËp hiÖu bu«n.

C. Trung gian, ®️¹t kú tiªu thô cho Ph¸p. D. C¶ B – C.

12. Thêi gian vµ tªn tæ chøc chÝnh trÞ ®️Êy tiªn do Phan Béi ch©️u thµnh lËp lµ:

A. N¨m 1905 – VM Quang phôc héi. B. N¨m 1904 – Héi Duy T©️n.

C. N¨m 1905 - §«ng kinh nghÜa thôc. D. N¨m 1904 – Héi §«ng Du.

13. Ho¹t ®️éng chñ yÕu cña ViÖt Nam Quang Phôc héi tõ

A. ChÆn ®️¸nh ®️oµn xe vËn t¶i cña Ph¸p. B. TÊn c«ng ®️ån Ph¸p vµ ph¸ nhµ lao.

C. Khëi nghÜa vò trang däc biªn giíi. D. VËn ®️éng c¶i c¸ch kinh tÕ.

14. Thêi gian diÔn ra cuéc khai th¸c thuéc ®️Þa cña Ph¸p lÇn thø nhÊt lµ:

A. N¨m 1885 – 1914. B. N¨m 1897 – 1914. C. N¨m 1887 – 1917. D. N¨m 1887 – 1914.C©️u 3: H·y ®️iÒn nh÷ng tõ ng÷ thÝch hîp ®️Ó hoµn chØnh nh÷ng c©️u sau:

1. C©️u nãi næi tiÕng cña Phan Ch©️u Trinh bµn vÒ con ®️­êng c¸ch m¹ng cña Phan Béi Ch©️u: “BÊt…………………… T¾c tö; bÊt……………………. gi¶ ngu”.

2. Phan Béi Ch©️u nãi vÒ cuéc ®️êi ho¹t ®️éng c¸ch m¹ng cña m×nh: “Tr¨m……………… kh«ng mét ……………...”.

3. Ch­¬ng tr×nh…………………………………………. cña thùc d©️n Ph¸p ®️· thóc ®️Èy qu¸ tr×nh ra ®️êi cña giai cÊp c«ng nh©️n ViÖt Nam . §a sè giai cÊp c«ng nh©️n xuÊt th©️n tõ giai cÊp……………………”.

4. Cuéc khai th¸c thuéc ®️Þa lÇn thø nhÊt cña thùc d©️n Ph¸p khiÕn cho nh÷ng m©️u thuÉn………………. vµ…………… ngµy cµng thªm gay g¾t. Sù ra ®️êi cña giai cÊp…………………………………… vµ tÇng líp………………………. ®️· t¹o ra nh÷ng ®️iÒu kiÖn bªn trong cho mét cuéc vËn ®️éng giai phãng d©️n téc theo xu h­íng míi.

5. N¨m………. thùc d©️n Ph¸p b¾t ®️Çu tiÕn hµnh cuéc khai th¸c thuéc ®️Þa lµn thø nhÊt. Cuéc khai th¸c nµy ®️· dÉn ®️Õn nh÷ng thay ®️æi vÒ kinh tÕ. Ph­¬ng thøc s¶n xuÊt………………………… tõng b­íc du nhËp vµo ViÖt Nam vµ nh÷ng thay ®️æi lín lao vÒ mÆt x· héi: Giai cÊp cò…………………… s©️u s¾c, ®️ång thêi nh÷ng lùc l­îng x· héi míi………………”.

C©️u 4: Chän ®️¸p ¸n ®️óng

1. Trong thêi kú chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt, c«ng th­¬ng nghiÖp vµo giao th«ng vËn t¶i ë ViÖt Nam ®️iÒu kiÖn ph¸t triÓn v×:

A. Ph¸p m¶i mª víi chiÕn tranh.

B. ChÝnh s¸ch míi láng tay ®️éc quyÒn cho t­ s¶n ng­êi ViÖt kinh doanh t­¬ng ®️èi tù do.

C. BÊt lùc trong chÝnh s¸ch khai th¸c kh«ng ®️em l¹i lîi nhuËn.

D. Sù vïng lªn ®️ßi tù do kinh doanh cña c¸c nhµ t­ s¶n ViÖt Nam .

2. Lùc l­îng chñ chèt cña phong trµo d©️n téc lóc nµy lµ:

A. §Þa chñ, n«ng d©️n. B. T­ s¶n, c«ng nh©️n. C. N«ng d©️n, c«ng nh©️n. D. T­ s¶n vµ tiÓu t­ s¶n.

3. Lùc l­îng tham gia vµo h×nh thøc ho¹t ®️éng cña ViÖt Nam Quang Phôc Héi trong thêi gian chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt lµ:

A. Gi¸o dôc tuyªn truyÒn. C. Kªu gäi mäi ng­êi ®️Êu tranh vò trang kÕt hîp ®️Êu tranh chÝnh trÞ.

B. C¶i c¸ch v¨n ho¸ x· héi. D. VËn ®️éng nhiÒu tÇng líp tham gia vµo c¸c cuéc b¹o ®️éng.

4. Vua Duy T©️n tham ra vµo ho¹t ®️éng cña tæ chøc yªu n­íc lµ:

A. VN Quang Phôc Héi. B. Khëi nghÜa cña Th¸i Phiªn vµ TrÇn Cao V©️n.

C. Khëi nghÜa ë Th¸i Nguyªn. D. Phong trµo Héi KÝn ë Nam Kú.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên

 Similar topics

-
» Xử lý khi tàu bị nghiêng?
» [Fanart] Bigbang với trào lưu nghiêng đầu
» Động lực học tàu thủy
» Cho em hỏi về kinh nghiệm nhận dầu deisel tại bồn
» Cách viết CV dành cho sinh viên hàng hải mới tốt nghiệp
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11 :: Comments

No Comment.
 

Câu hỏi trắc nghiêm Phần lịch su Việt Nam lớp 11

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Tài liệu do thành viên CLB Sử học Trẻ soạn !-
Chuyển đến 
________________________________________________________________________
Copyright ©2007 - 2009, Forumotion
Suhoctre ©2007- 2009 Phát triển bởi thành viên Diễn đàn
BQT Diễn đàn: Châu Tiến Lộc - Nguyễn Thị Trang - Phạm Ngọc Thạch

Sáng lập viên : Châu Tiến Lộc, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thái Bình
Email : suhoctre@gmail.com - Forum : http://suhoctre.no1.vn
Xem trang web này tốt nhất với độ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn) với Firefox 3.0


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog